Àrees

accordion bloc 1 img

Assessorament laboral

L’Àrea Jurídic Laboral abasta d’una forma molt especial i directa, les relacions laborals, intervenint en l’assessorament i defensa dels interessos de l’empresa, redactant i negociant convenis i pactes col·lectius o individuals de qualsevol àmbit; mediant i reconduint qualsevol classe de conflictes; tramitant expedients de regulació d’ocupació, assessorant en matèria de prevenció de riscos laborals, formant a treballadors i acudint davant els Jutjats i Tribunals del Social quan fos menester.

accordion bloc 3 img

Plans de viabilitat i plans socials

Negociem la implementació de plans de desenvolupament econòmic local amb els representants dels treballadors, que poden tenir incidència en la plantilla de l’empresa. A l’hora d’identificar noves activitats o enfortir les ja iniciades, el pla de viabilitat permet avaluar les possibilitats d’inversió i conèixer els aspectes crítics de la producció i comercialització.

accordion bloc 4 img

Due Diligence laboral

Analitzem les diferents àrees d’una empresa en el procés d’avaluació i valoració d’una inversió. Tota transacció que implica una inversió financera de certa envergadura (adquisició d’una societat, presa de participació significativa o d’una part substancial dels seus actius) porta implícita l'existència de diversos tipus de riscos per al potencial comprador.

accordino bloc 5 img

Formació a personal de Recursos Humans

Formem el personal de Recursos Humans per tal d'obtenir i compartir la visió global de l'àrea a la fi de desenvolupar de forma proactiva les funcions pròpies d’aquest departament que, en definitiva, gestiona l’actiu més important de l’empresa: les persones. Conèixer i aplicar les tècniques juntament amb les polítiques de recursos humans més avançades en el desenvolupament de les persones. Ajudem a l’empresa a aprendre a integrar les persones en el projecte de l’empresa i a desenvolupar les habilitats de l’individu en l’àrea de gestió de persones.

accordion bloc 6 img

Previsió social

Ajudem a l’empresa a negociar i implantar el gran elenc de possibilitats existents de plans i fons de pensions i de previsió social complementària, amb interessants possibilitats des del punt de vista financer i fiscal, amén de ser eines útils en la gestió dels RRHH i de la negociació col·lectiva.

accordion bloc 7 img

Convenis i pactes col·lectius d'empresa

Els pactes i convenis d'empresa s'han convertit en l'eina més útil i més recomanada per la legislació vigent als últims temps, que facilita a l'empresari sortir de la rigidesa d'un conveni sectorial i regular l'empresa segons les seves necessitats de cada moment. Ajudem a l'empresa en la creació, negociació i implantació de pactes "a mida".

 

accordion bloc 8 img

Prevenció de riscos laborals

Els nostres advocats són titulats superiors en prevenció de riscos laborals, en les 4 especialitats, el que ens permet assessorar en aquesta matèria no solament des d’un punt de vista legal, sinó també tècnic, en tot el relacionat amb la prevenció de riscos.

accordion bloc 9 img

Dret esportiu

L'àrea de Dret Esportiu abasta l'assessorament legal multidisciplinar a entitats esportives (clubs, federacions, associacions, fundacions), esportistes, i organismes administratius, realitzant les actuacions extrajudicials i defensant els assumptes davant els Tribunals competents.
Així mateix, ofereix la representació a esportistes d'alt nivell, l'assessorament en matèria de dret d'imatge (contractes d'explotació, de llicències de marca o de patrocini) i la coordinació i assessorament legal en l'organització d'esdeveniments esportius a nivell nacional i internacional .

Aquest departament compta amb l’ajuda d’Eva Suárez Tellechea, advocada en exercici, que aporta la seva llarga experiència en el món de l’esport al haver organitzat grans esdeveniments esportius tals com la Champions League, els Jocs Olímpics de Turí, Fórmula 1 i Futbol Club Barcelona, entre d’altres.

extranjeria pic

Es considera estranger a aquell que manqui de la nacionalitat espanyola, sens perjudici del establert en lleis especials i en els Tractats Internacionals en els quals Espanya sigui part. El dret d’estrangeria engloba l’assessorament general a l’estranger, informant-li dels seus drets i obligacions a Espanya; el seu accés a la nacionalitat espanyola o recuperació de la mateixa en cas de pèrdua; visats, entrada i situacions d’estada i permanència; residència no laboral, reagrupació familiar i autorització de treball.

Assessorem en el correcte funcionament dels diferents departaments de l’empresa, a fi de que hi hagi una fluïda coordinació entre els mateixos. Per a això, és necessari descriure detalladament les funcions de tots els llocs de l’empresa, directius i de línia, conèixer les seves responsabilitats, l’experiència, les aptituds i actituds de cada individu, a fi de donar amb el salari adequat amb cada perfil. Assessorem en sistemes de retribució d’incentius, valoració de llocs de treball, cronometratges, mètodes i temps, sistemes de rendiment, etc., així com també a la creació de sistemes d’implicació del personal que garanteix l’obtenció de millors resultats, derivats d’una major i millor col·laboració del treballador en els objectius de l’empresa.

Ingenieria organización pic

“Perquè cada persona és única i té en sí mateixa la seva pròpia i millor solució per avançar; solament necessita de vegades un acompanyament personalitzat i adequat per descobrir-la”


El nostre despatx compta amb advocats professionals del coaching que ofereixen als seus clients un acompanyament individual i personalitzat que els ajuda a superar una situació professional complexa o de bloqueig, a trobar les seves pròpies solucions i a desenvolupar les seves competències i talents en una perspectiva de desenvolupament global i durader.


Disposem d’eines específiques per ajudar a la persona en (i) l’observació de la situació que vol superar, en la seva realitat concreta i de tots els seus punts de vistes (ii) en la definició d’objectius clarament definits i adaptats a la seva situació específica, (iii) en la presa de consciència de les seves necessitats i dels punts de bloqueig (iv) a actuar, una vegada reunida tota la informació de forma sostinguda en el temps; i a (v) mesurar per poder comprovar si ens apropem o ens allunyem de l’objectiu marcat. Això permetrà prendre accions correctives i així contribuir a l’obtenció dels èxits buscats.

coaching